• «Erhaltung, Nutzung und Schutz der Geschichts- und Kulturdenkmäler an den Moskauer Bahnen»

  Die Geschicke des einzigen Lokrundschuppens Moskaus erregen seit 2009 die Gemüter: die Kuppel eingebüßt, mit Aufsatzgeschoß und einer Zwischendecke, bewährt der Bau immer noch die wesentlichen Teile der 1851-er Originalkonstruktion, doch für wie lange noch? Die ICEs machen seinen Stand unsicher.

  Von landesweiter Vorbildfunktion, konnten die Moskauer Aktivitäten nicht am 6-Rundschuppen-Komitee spurlos vorbeigehen; die Einladung an die "Freunde des Bw Insterburg", an der Anhörung der Bürgerkammer zum Erhalt und Entwicklung der Bahndenkmäler Moskaus teilzunehmen, wurde gerne angenommen. Im Schnellschritt ging man auf die Gattungsgeschichte europäischer Rundschuppen ein, ihre konstruktiven Glanzleistungen, unvermeidliche Mängel, den Niedergang und den darauffolgenden Wiederaufstieg. Der Wettbewerb von Schneidemühl und die Entwürfe von Insterburg wurden vorgeführt.

  Die Debatte geht fort, und auch der Bau; schon seit 2009 gibt es in Rußland eine vorbildliche inländlische Umgestaltung eines Rundschuppens, am St.Petersburger Warschauer Bahnhof. Dort kamen einst die Ostbahn-Züge aus Berlin an.

  „Utrzymanie, eksploatacja i ochrona dziedzictwa historycznego i kulturowego moskiewskich linii kolejowych”

  Moskiewski jedyny okrąglak jest przedmiotem publicznej troski od 2009 roku, kiedy to miał być poświęcony na rzecz szybkiej linii kolejowej "Sokół". Nie wielu wiadziało, że pod dodatkwym zwieńczeniem dachu i z dodatkowym pośrednim stropem, stoi niemal nienaruszona konstrukcja z 1851 roku. Jedyną rzeczą która zadziałała na szkodę obiektu jest utrata żelaznej kopuły wieńczącej założenie.

  Komitet 6 Okrąglaków przyglądał się z uwagą postępowaniom w Moskwie, których sukces (albo jego brak) z pewnością miałyby wpływ daleko poza granicami miasta. Dlatego zaproszenie Stowarzyszenia Miłośników Bw Insterburga do udziału w przesłuchaniach Izby Społecznej Federacji Rosyjskiej na temat zachowania i rozwoju dziedzictwa kolejowego było mile widzianą możliwością do skontaktowania się z twórcami i wyprostowania kilku błędów. Krótka prezentacja przedstawiała typologiczną historię europejskich okrąglaków, ich zapierające dech w piersiach konstrukcje, ich nieuniknione niedociągnięcia, upadki a następnie zmartwychwstania. Konkurs w Pile i projekty w Czerniachowsku służyłą jako tego przykłady.

  Debata będzie kontynuowana. W międzyczasie St.Petersburg podjął przewodnictwo w Rosji przez subtelne przekształcenie okrąglaka Stacji Warszawskiej w budynek biurowy (2009). Dziesięciolecia temu, był to terminal dla Wschodniej linii pociągów...

  «Сохранение, использование и охрана историко-культурного наследия на Московской железной дороге»

  Судьба единственного циркульного депо Москвы с 2009 года беспокоит общественность: без купола, с надстроенной крышей и новым перекрытием, оно с 1851 г. сберегло первоначальные своды и стены, но всё ещё рискует пасть жертвой высокоскоростных "Сапсанов".

  6 депо Восточной дороги всегда с интересом следили за действиями москвичей, ведь отсвет от их успеха или неуспеха падал и на нас, и откликнулись на приглашение участвовать в слушаниях Общественной палаты Российской федерации по сохранению и развитию наследия московского железнодорожного узла. Краткое сообщение "Общества друзей Bw Insterburg" охватывало типологическое развитие европейских циркульных депо, их захватывающие конструкции, неизбежные недостатки, упадок и последующее возрождение. Пильский конкурс и черняховские проекты служили примерами.

  Обсуждение обещает продолжиться, а российское первенство в переиспользовании старых депо на новый лад во всё том же 2009 г. перехватил Петербург-Варшавский. Некогда здесь оканчивались берлинские поезда Восточной дороги.

  • Kommentare
  • Komentarze
  • Комментарии