• Impressum


  Sie befinden sich auf den Seiten der virtuellen «Arbeitsgruppe 6 Ostbahn-Runde». Hier treffen sich alle, die sich um das historische Erbe der ehemaligen preußischen Ostbahn kümmern (Berlin-Königsberg-Eydtkuhnen) und das in ihm verborgene Potenzial schätzen.
  Mehr als ein Mal war die Bahn die sprichwörtliche Lokomotive des Progreß: sie öffnete der Provinz den Zugang zur Hauptstadt und zu den Häfen, gab der Industrie den Gründungsstoß, erneuerte die Landwirtschaft, brachte Kultur ein und diente dem Austausch von Mensch und Idee. Als sichtbare Zeichen stehen heute die sechs Kuppelbauten der Schwedler-Depots, in Berlin, Schneidemühl, Bromberg, Dirschau und Insterburg. Für den Bahnverkehr überflüssig, harren sie einer Neubestimmung.

  Dieser Frage widmen sich seit einer Anzahl von Jahren und voneinander unabhängig einige Laien- und Fachgruppen. In der Schneidemühler Erklärung vereinbarten sie 2011, ihre Aktionen zu koordinieren. Als Ausdruck dessen finden Sie hier Berichte über die von den jeweiligen Gruppen betreute Depots, ihren Zustand, Projekten und Aktivitäten.


  Der Ausschuß verfolgt keine parteipolitische Zwecke und hat keine ideologische Ausrichtung. Geschichtliche Akten, die hier veröffentlicht werden, können unter Umständen Zeichen verbotener oder verbrecherischer Organisationen aufweisen, die aus Gründen historischer Treue unverändert wiedergegeben werden.
  Für den Inhalt verlinkter Seiten kann keine Gewähr übernommen werden. Trotz größter Anstrengungen können einzelne Links zeitens Ihres Besuchs nicht mehr aktuell sein.
  Die Daten dieser Seiten dürfen nicht zu politischen Werbezwecken verwandt oder in den Verkauf gebracht werden, hingegen ist das Zitieren und sonstiges Wiedergeben ohne Einschränkungen erlaubt. Bild- und Textmaterialien dieser Seiten sind bei ausdrücklicher Zustimmung der Urheber veröffentlicht, oder sind öffentliches Gut.


  Um Kontakt mit dem Komitee aufzunehmen, verwenden Sie bitte die untenstehende Form:

  O projekcie


  Znajdujecie się Państwo na stronach wirtualnego Komitetu «6-ciu Okrąglaków Kolei Wschodniej», łączącego tych, dla których nieobojętną jest historyczna spuścizna byłej pruskiej Kolei Wschodniej (Berlin-Królewiec-Ejtkuny) i skryty w niej potencjał.
  Dla kolei nie pierwszyzną było otwieranie dostępu prowincji do stolicy, umożliwienie zaistnienia przemysłu, odnowy kultury agragrarnej, krzewienie kultury, służenie wymianie ludzi i myśli. Do dnia dzisiejszego widocznym przejawem tej cechy jest 6 okrągłych parowozowni systemu Szwedlera — w Berlinie, Pile Bydgoszczy, Tczewie i w Czerniachowsku. Dla kolei budynki te stały się zbędne. Pytanie co z nimi zrobić?

  Tym zagadnieniem w ostatnich latach niezależnie od siebie, z poczucia misji i z obowiązku zajmowały się obywatelskie grupy, by w 2011 «Pilski protokół» stał się koordynatorem ich działań. Odzwierciedleniu ich decyzji służy ten portal internetowy, z wiadomościami o chronionych parowozowniach, o ich stanie, projektach i spotkaniach.


  Komitet nie przedstawia partyjno-politycznych celów i nie ma ideologicznego ukierunkowania. Historyczne materiały i opublikowane materiały mogą zawierać symbolikę zabronionych lub przestępczych organizacji i przywołane są jako dokument epoki. Komitet nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe, do których odwołują się odnośniki, nie kontroluje aktualności wstawionych odnośników, niemniej stara się w tym względzie dochować możliwej staranności.
  Materiały portalu nie mogą być wykorzystywane w celach politycznej agitacji i nie mogą być rozpowszechniane odpłatnie. Cytowanie lub kopiowanie dopuszcza się bez ograniczeń. Wizualne lub tekstowe materiały zamieszczone są za zgodą osób posiadających do nich prawa autorskie lub stanowią własność ogólnodostępną.


  Aby skontaktować się z Komitetem, skorzystaj
  z poniższego formularza:

  О проекте


  Вы находитесь на страницах виртуального «Комитета 6 циркулей Восточной дороги», объединяющего тех, кому небезразлично историческое наследие бывшей прусской Восточной железной дороги (Берлин-Калининград-Чернышевское) и скрытый в нём потенциал.
  Дороге не впервой служить прогрессу: открывать провинции выход к столице и к портам, давать старт промышленности, обновлять сельское хозяйство, нести культуру, служить обмену людей и идей. Зримым олицетворением этих качеств стоят до сего дня здания 6 купольных депо системы Шведлера, в Берлине, Пиле, Быдгощи, Тчеве и Черняховске. Железнодорожному движению они более не нужны: как быть с ними?

  Этим вопросом в последние годы, независимо друг от друга, по призванию и по должности занялись инициативные группы; в 2011 году «Пильским протоколом» было решено координировать их действия. Отражением их решения служат данные страницы, с сообщениями об опекаемых депо, их состоянии, проектах и мероприятиях.


  Комитет не преследует партийно-политических целей и не имеет идеологической направленности. Исторические материалы, им публикуемые, могут содержать символику запрещённых или преступных организаций, приводимую как документ эпохи. Комитет не несёт ответственности за сайты, на которые ведут ссылки с его страниц; не контролирует актуальность однажды установленных ссылок, но старается обеспечивать таковую по мере возможности.
  Материалы этих страниц не могут быть использованы в политико-агитационных целях и не могут распространяться возмездно; цитирование или иное копирование допускается без ограничений. Изобразительные и текстовые материалы размещены с согласия правообладателей или являются общественной собственностью.


  Для связи с комитетом пожалуйста воспользуйтесь формуляром: