• Die letzten ihrer Art

  Falk Jaeger geißelt in der "db deutschen bauzeitung" die Deutsche Bahn, die alles nicht unbedingt betriebsnotwendige abstoßt und "schon immer durch amtlichen Denkmalschutz und öffentliche Meinung gezwungen werden (müßte), ihre bauhistorischen Kleinode nicht zu verhunzen und für die Erhaltung ihrer Kulturdenkmale zu sorgen". Beispielsweise die Rundlokschuppen: während in London etwa im "The Roundhouse" "Pink Floyd" und "Kraftwerk" das Stelldichein geben, in Derby die Universität einzog und in Luxemburg die städtische Veranstaltungshalle, rotten in Berlin ganze zwei Rundlokschuppen seit 25 Jahren vor sich hin. Eines in Bahn-Hand, anderes in privater Hand, beide unter Abriß-Gefahr.

  "Dabei haben beide eine enorme bau- und technikgeschichtliche Bedeutung, denn es sind von ehemals etwa 25 im damaligen Deutschen Reich die letzten beiden Exemplare in Deutschland. Drei gibt es im heutigen Polen, in Pila, früher Schneidemühl (53,1428 16,7521), Bydgoszcz, früher Bromberg (53,1353 17,9889) und in Tczew, dem früheren Dirschau (54,0899 18,7916). Ein weiterer steht im Ostpreußischen Insterburg, heute Tschernjachowsk (54,63 21,8161) und wird zurzeit von einem Privatunternehmer als Autoservicecenter saniert. Die »Kuppel Schwedlers« ist auf einem großen Schild an der Traufe zu lesen!"

  Die Denkmalämter sollen die Eigentümer zwingen, die Gebäude zu sichern und ihnen eine passende Nutzung zu finden, wenn es sein muß - im Wege der Ersatzvornahme. Damit die seltene Kulturdenkmäler erhalten bleiben, damit man in ihnen den 200. Geburtstag des Ingenieurs Schwedler begehen kann: "bis zum 23. Juni 2023 müsste das zu schaffen sein."

  Ostatnie w swoim rodzaju

  Falk Jaeger w "Niemieckiej Gazecie Budowlanej" ("db Deutsche Bauzeitung") ruga Kolej Niemieckie wyrzucające z bilansu wszystko co nie przynosi dochodu "organy ochrony zabytków i ich przedstwiciele zawsze zmuszone są naciskać — po pierwsze by nie dopuścić do rozpadu perły historii, a po drugie by zabytki kultury ochronić." Londyńska parowozownia jest lepszy przykładem: w londyńskim "Roundhouse" występuje "Pink Floyd" i "Kraftwerk", w Derby do takiej parowozowni zagościł uniwersytet, w Luksembrugu — miejska sala wielofunkcyjna.... A w Berlinie już ćwierć wieku, gdy aż dwie parowozownie pozostawione są swojemu losowi. Jedna należy do kolejarzy, druga do prywatnego właściciela. Obie zagrożone rozbiórką.

  "Ich wartości dla historii budownictwa i techniki nie da się przecenić. Kiedy w byłej Rzeszy podobnych parowozowni było około 25, obecnie takie są dwie — ostatnie. Istnieją jeszcze w 3 w Polsce, w Pile (w byłym Schneidemühl, koordynaty — 53,1428 16,7521) w Bydgoszczy ( w byłym Brombergu, koordynaty — 53,1353 17,9889) ) i w Tczewie (byłym Dirchau, koordynaty —54,0899 18,7916). A we wschodniopruskim Insterburgu, współczesnym Cherniachowsku (54,63 21,8161) prywatny przedsiębiorstwa już rewitalizuje taką parowozownie celem utworzenia autocentrum. Zawieszony szyld reklamowy z hasłem pisanym kursywą "Kopuła Szwedlera".

  By zachować budynek należałoby przejść od słów do czynów, zobowiązać właścicieli do wzmocnienia budynku oraz znalezienie nowego przeznaczenia. Jeśli nie uczynią tego dorowolnie to wówczas zobowiązać ich porzez nakazy. Zachować te ewenementy kulturowego dziedzictwa, gdy 200-lecie narodzin ich twórcy, inyżniera Szwedlera tuż tuż: 23 czerwca 2023 roku!
  Pod kopułami parowozowni należałoby to uczcić.

  Последние в своём роде

  Фальк Егер в "Германской строительной газете db" бичует Германские железные дороги, выкидывающие с баланса всё неприбыльное: "органам охраны памятников и общественности их всегда приходится заставлять — тут, не поганить жемчужины своей же истории, там — памятники своей же культуры хранить". Циркульные депо тому лучший пример: в лондонском "Раундхаузе" выступают "Пинк Флойд" и "Крафтверк"; в Дерби в такое депо вселился университет, в Люксембурге — городской многофункциональный зал... А в Берлине уже скоро четверть века целых два циркульных депо предоставлены своей судьбе. Одно принадлежит путейцам, другое — частнику, оба — под угрозой сноса.

  "Их ценность для истории зодчества и техники нельзя переоценить. Когда-то в прежнем рейхе подобных депо было около 25, сейчас же эти два — последние. Ещё три — в Польше: в Пиле, бывшем Шнейдемюле (координаты 53,1428 16,7521), в Быдгощи, бывшем Бромберге (53,1353 17,9889) и в Тчеве, бывшем Диршау (54,0899 18,7916). А в восточнопрусском Инстербурге, сегодняшнем Черняховске (54,63 21,8161), частный предприниматель уже возрождает такое же депо под автоцентр. Вывеска на карнизе, аршинными буквами: "Купол Шведлера"!"

  Охране памятников следовало бы от слов к делу перейти, и принудить собственников здания депо — укрепить, новое назначение им — найти, и коли те сами не захотят — с приставами к ним прийти. Сохранить эти редкости культурного наследия, ведь 200й юбилей их создателя, инженера Шведлера, совсем не за горами: 23 июня 2023!
  Под куполами его и отпраздновать.

  • Kommentare
  • Komentarze
  • Комментарии