• Planungsknoten Pankower Tor vor Auflösung?

  Nach zwei Jahren Planwerkstätten zum Projekt „Pankower Tor“ platzte dem Investor Kurt Krieger in der Sitzung des Stadtentwicklungsauasschusses der BVV Pankow der Kragen: sollen die Planungsprobleme nicht bis Weihnachten 2015 gelöst werden, ziehe er sich zurück und gebe das Projekt "an die nächste Generation weiter". Und dabei war er vor 5 Jahren als ein lokalpatriotisch sentimentaler Investor gestartet... das war 20 Entwürfe zurück.

  Roland Schröder (SPD, Stadtentwicklungsausschuß) und Wolfram Kempe (Links, Verkehrsausschuß) wollten auf Entwicklerkosten das bezirkliche Wunschprogramm durchsetzen. Mit Straßenbahn, Grund- und Oberschule und Denkmalschutz für den Rundlokschuppen (die Oberschule sollte auf dem Gelände neben ihm Rundlokschuppen entstehen). Dabei den Bogen offensichtlich überspannt — wird der 21. Planentwurf das Pankower Tor retten?

  Die Rede ist davon, die Einkaufsbereiche in die Bahnhofsnähe zu versetzen: "Pankower Tor 21", fast schon ein neuer Projektname, mit dem endlich Architekten und Städtebauer beginnen könnten.

  Czy bliskie jest rozwiązanie gordyjskiego węzła „Pankowska Brama”?

  Już dwa lata trwają „pracę projektowe” związane z projektem Pankowska Brama (w pracach tych nie biorą udziału profesjonalni architekci lecz lokalni politycy), więc na obradach Komisji Rozwoju Urbanistycznego Rady Pankowa inwestor podkreślił: jeśli Komisja nie upora się z problemem do końca 2015 roku to wycofa się z realizacji inwestycji. „Niech następne pokolenia zdecydują za nas" słowa te wypowiedział człowiek będący lokalnym patriotą, inwestor pełen sentymentu do tego miejsca, mimo 5 lat starań i opracowania 20 projektów.

  Oczekiwania władz Pankowa są oczywiście pozytywne, ale czy Roland Shroeder (socjaldemokrata, Komisja Rozwoju Miasta) i Wolfram Kempel (lewak, Komisja Transportu) mogą obciążać nimi inwestora? A lista oczekiwań jest niemała: nowa linia tramwaju, szkoły (podstawowa i średnia), status zabytku architektury dla okrągłej parowozowni. Szkoła miałaby mieścić się bezpośrednio przy tym budynku.

  Sprawa dotyczy o przeniesieniu przestrzeni handlowej bliżej dworca 21 Zachód. Już można mówić o marce „Pankowska Brama -21” (wszyscy wciąż mają w pamięci projekt Stuttgart 21 itd., który nadal nie jest gotowy i omal nie doprowadził do małej wojny domowej w Stuttgarcie. Chciałoby się życzyć, żeby chociaż pod tą marką architekci i urbaniści mogli przejść od słów do czynów.

  Близка развязка гордиева узла "Панковские ворота"?

  Два года уже длятся "проектные мастерские" по "Панковским воротам" - и вот на заседании комиссии по городскому развитию районного совета Панкова инвестор взорвался: если они не решат проблемы с проектом до конца 2015, то Курт Кригер откажется от осуществления его вовсе. "Пусть следующие поколения решат за нас." И это говорит тот, кто начинал как патриот района, сентиментальный инвестор... Всего 5 лет назад или 20 проектных вариантов ранее.

  Мечты района — дело хорошее, но нужно ли, Роланд Шрётер (СДПГ, комиссия городского развития) и Вольфрам Кемпе (Левые, транспортная комиссия), вешать их все на шею одного инвестора? А ведь список немаленький: тут и новая линия трамвая, и школы, средняя и начальная, и статус памятника истории для циркульного депо (средняя школа должна была встать непосредственно рядом с ним).

  Идёт речь о передвижке торговых зон к вокзалу, 21й заход. Почти уже марка получается, "Панковские ворота-21". Хочется пожелать, чтоб хотя бы под ней архитекторы и градостроители от слов смогли приступить к делу.

  • Kommentare
  • Komentarze
  • Комментарии