• Lokschuppenabriss für Schulneubau?

  Die "Prenzlberger Stimme" berichtet von einer überraschenden neuen Drehung auf dem Gelände des Pankower Güterbahnhofs. Es war geplant, inmitten des Areals eine Grundschule zu errichten, nun setzte man amtlich einen größeren Wohnanteil durch und sucht folgerichtig nach Bauplatz für eine zusätzliche Schule – so weit, so richtig. Im Rennen seien "die Ostfläche des Pankower Tors östlich der Prenzlauer Promenade sowie Flächen im Umfeld des Pankower Tors." Die letzteren sind Kleingartenanlagen, die erstere ist bereits untersucht und auch verworfen worden – denn darauf steht ein Rundlokschuppen. Beiden gab man in vergangenen Jahren einen Schutz. "Da bereits in der Machbarkeitsstudie klargestellt wurde, dass ein Schulbau dort wegen der Baudenkmäler nicht möglich ist könnte das nur bedeuten, dass der Bezirk den Abriss des Rund- und des Ringlokschuppens erwägt – was allerdings eine Aufhebung des Denkmalstatus der Gebäude voraussetzt."

  Es gibt natürlich auch Lösungen, eine Schule mit einem Rundlokschuppen zu versöhnen: in Derby etwa. Doch auch im besser informierten "Tagesspiegel" teilt Christian Hönicke dieselbe Befürchtung: "Das Bezirksamt erwägt, den Rundlokschuppen abzureißen". Dort bestätigte der Baustadtrat Vollrad Kuhn, "ein Abriss des Schuppens sei dabei denkbar... Dazu sei aber auf jeden Fall ein Bezirksamtsbeschluß nötig. „Das Bezirksamt hat sich damit als Kollegium noch nicht befaßt, wird dieses aber beraten, wenn es doch erforderlich sein sollte“, erklärt Kuhn. „Wir werden dann erforderliche Schritte einleiten.“ Er wolle aber „Spekulationen und damit verbundenen Ängsten beziehungsweise Verunsicherungen keinen Vorschub leisten“.

  Czy parowozownie rozbiorą na rzecz szkoły?

  Blog Prenzlberger Stimme informuje o niespodziewanym przełomie w rozwoju sytuacji dotyczącej byłej stacji towarowej Pankow. Teren jej przeznaczony został pod zabudowę, która była już wcześniej planowana, a zabudowie tej niezbędna jest infrastruktura towarzysząca tj. budowa nowej szkoły podstawowej. Miasto postanowiło wybudować kolejne budynki mieszkaniowe, a budynkom tym potrzebne są dwie szkoły, dla których to miejsc brakuje. Zatem w ratuszu ponownie oceniają potencjał dwóch terenów – jeden z terenów to teren we wschodniej części areału, na wschód od szosy Prenzlauer Promenade i w jej sąsiedztwie. Jako drugim rozumie się sady, jako pierwszy przenalizowany i nieprzydatny teren okrągłej parowozowni. Pod ochrona znajdują się oba: jeden jako pomnik przyrody, drugi jako zabytek. „I jeśli ostanie analiza doprowadziła już do jednoznacznego wniosku, że budowa szkoły w tym miejscu jest niemożliwa ze względu na ochronę zabytków, to na podstawie kolejnego wniosku można stwierdzić tylko jedno – rejon gotowy przeznaczyć na rozbiórkę i okrągła parowozownie i wachlarzową parowozownie stojącą obok niej. Dla tego wszystkiego potrzebne jest tylko uchylenia statusu ochrony jako zabytku”.  

  Oczywiście znane są i takie przypadki, że adaptacji parowozownia na potrzeby placówek oświatowych, jak np. w Derby. Ale reporter gazety Der Tagesspiegel Christian Hönicke podziela obawy blogerów i pisze „Rejonowe władze nie wykluczają rozbiórki okrągłej parowozowni. Kierujący wydziałem architektury Vollrad Kuhn na pytanie gazety odpowiada: „ rozbiórka nie jest wykluczona… ale bez decyzji rady rejonu, oczywiście nie jest możliwa. Na posiedzeniach zarządu to pytanie nie było jeszcze poruszane, ale nie ma przeszkód by zająć się nim, jeśli jest to konieczne i podjąć konieczne kroki”.  Więc i tak i nie: „nie chcę rozgłaszać pogłosek i z tego wynikających strachów”.

  Депо снесут во имя школы?

  Блог "Пренцльбергер штимме" сообщает о неожиданном повороте в развитии событий на бывшей станции Панков-товарный. Территория идёт под застройку, к ней нужна сопутствующая инфраструктура, она и планировалась – начальная школа. Город продавил больше жилья, и школ уже требуется две – но места-то больше не стало! И вот в ратуше оценивают вновь потенциалы двух территорий, одной "в восточной части ареала, к востоку от Пренцлауэр променаде, а также в окрестностях." Под последними подразумеваются садоводства, под первой – уже обследовавшаяся и признанная непригодной территория циркульного депо. Под охраной находятся и те и эта. "И если предыдущее обследование уже пришло к однозначному выводу, что строительство школы тут невозможно по причине охраняемых памятников, то вывод можно сделать лишь один – район, очевидно, готов отдать на снос и циркульное депо и радиальное рядом с ним. Для этого ему потребуется всего лишь вывести их из-под охраны."

  Известны, конечно, и такие решения, что сочетали бы учебные заведения с депо: например, в Дерби. Но репортёр  "Тагесшпигеля" Кристиан Хёнике разделяет опасения блогеров и пишет: "Районная управа не исключает сноса циркульного депо". Заведующий строительным отделом Фоллрад Кун на запрос газеты: "снос депо не исключён... но без решения райсовета, конечно, невозможен. На заседаниях управы этот вопрос ещё не поднимался, но не преминет заняться этим, если потребуется, и предпримет необходимые шаги.“ Ни да и ни нет: "не хочу распространять слухи и происходящие оттого страхи“.

  • Kommentare
  • Komentarze
  • Комментарии