• Kurt-Kieger-Designzentrum

  Die Pläne für ein größes Möbelhaus auf dem ehemaligen Güter- und Rangierbahnhof Pankow werden grundlegend überdacht, berichtet die Pankower Allgemeine Zeitung. Man will den Konkurrenten IKEA mit Design-Ideen und Kunst schlagen, wozu Pankow mit seiner alten Kunsthochschule und vielen Kreativen prädestiniert zu sein scheint. Dazu noch Mensch-Roboter-Designkollaboration mit „sensitiven Robotern“ und „AI-Handhabungstechniken“.

  Eine schlagende Idee — veröffentlicht leider am 1. April.

  Centrum projektowe Kurta Kiegera

  Plany dużego sklepu meblowego na dawnym frachcie i placu manewrowym w Pankow zostały gruntownie przemyślane, informuje Pankower Allgemeine Zeitung. Chcemy pokonać konkurenta IKEA za pomocą pomysłów projektowych i sztuki, dla których Pankow wydaje się być predestynowany do swojej starej szkoły artystycznej i wielu twórców. Ponadto współpraca w zakresie projektowania człowiek-robot z „wrażliwymi robotami” i „technikami obsługi AI”.

  Uderzający pomysł — opublikowany niestety 1 kwietnia.

  Центр дизайна Курта Кригера

  О новой смене концепции строительства мебельного центра на территории бывшего делового и маневрового двора Панков сообщает "Панковская всеобщая газета". Конкурентов типа ИКЕИ победить теперь должны дизайн и искусства, в Панкове с его жителями и старым художественным ВУЗом — очевидный выбор. Новым в этой концепции является роботизация и гуманизация дизайн-процессов, говорят о "тонких роботах" и "применении искусственного интеллекта".

  Звучно — но опубликовано 1 апреля.

  • Kommentare
  • Komentarze
  • Комментарии